Doktorske akademske studije: Preduzetničke strategije i biznis inovacije

Teorijska nastava

Razvoj novih ideja i inovacija i njihova relacija sa novim preduzetničkim poduhvatom i preduzetničkim strategijama. Teorija inovacija. Definisanje preduzetništva. Ekonomski potencijal inovacija i preduzetništva za pojedince, kompanije i države. Inovacije i preduzetništvo – inovacioni i preduzetnički proces. Modeli inovacionih procesa od ideje do realizacije. Inovaciona strategija i lanac inovacije. Definisanje i identifikacija disruptivnih inovacija. Inovacije poslovnog modela. Relacija između biznis inovacija i istraživačko-razvojnih aktivnosti. Inovativna organizacija (tipovi, karakteristike, organizaciona struktura i kultura). Inovacioni sistem i inovaciona infrastruktura (inovacioni centri, poslovni inkubatori, inovacioni klasteri i mreže). Inovacioni indikatori. Preduzetnički resursi (motiv, ideja, kapital). Korporativno preduzetništvo. Preduzetničke strategije. Društvena infrastruktura za razvoj inovacija i preduzetništva. Oblici podrške inovacija i preduzetništva (finansijska i nefinansijska). Udruživanje preduzetnika. Preduzetničko planiranje (biznis plan, plan razvoja, kontingentno planiranje, plan i rizik). Digitalne platforme za inovacije.

Praktična nastava

Razvoj i povezivanje inovacija i preduzetništva. Inovacioni i preduzetnički ciklus i projektni tim – od ideje do implementacije. Poslovno planiranje preduzetnika. Izvori finansiranja inovativnih ideja. Upravljanje rizicima u inovacijama i preduzetništvu. Organizacija malih i srednjih preduzeća. Istraživanje tržišta kao izvor inovativnih i preduzetničkih ideja. Istraživanje i razvoj i preduzetništvo. Evaluacija preduzetničkih ideja i poslovnih planova. Klasteri, alijanse, poslovni inkubatori i drugi oblici infrastrukture za podršku inovacijama i preduzetništvu.