Osnovne akademske studije: Upravljanje inovacijama

Teorijska nastava

Teorija inovacija. Konceptualni osnovi i tipologija inovacija. Inovacije i promene. Inovacije i razvoj novih proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije, marketinga i dr. Inovacije poslovnog modela. Inovacije kao menadžment proces i inženjerski proces. Inovacije i preduzetništvo. Inovaciona strategija i lanac kreiranja vrednosti. Inovativna organizacija (tipovi, karakteristike, organizaciona struktura i organizaciona kultura). Osnovi upravljanja inovacionim projektima. Rizik i mreža uloga u inovacionim procesima. Upravljanje idejama (ideacija – prikupljanje, evaluacija i selekcija). Modeli inovacionih procesa od linearnih do savremenih (konvencionalni, hibridni, otvoreni, agilni, lin) – pregled, analiza, razvoj i primena. Digitalne platforme za inovacije. Inovacioni ekosistem i infrastruktura: specijalno, inovacioni centri, poslovni inkubatori, klasteri i mreže. Nacionalni inovacioni sistem. Inovacione performanse i inovacioni indikatori. Inovaciona politika Evropske unije i programi podrške. Intelektualna svojina u upravljanju inovacijama (strategija i oblici).

Praktična nastava

Metodi podrške upravljanja inovacijama. Analiza i primena kreativnih metoda ideacije – generisanja ideja, predviđanja, evaluacije i selekcije inovacionih projekata i portfolija. Sistemi za menadžment ideja. Razvoj i primena ekspertnih sistema i sistema baziranih na znanju u upravljanju inovacijama. Softverska podrška upravljanju inovacijama i inovacionim projektima. Studije slučaja iz oblasti.